November 5, 2010 Sharyland vs McHi eg - ProgressTimes