May 4, 2018 - Baseball - Edcouch Elsa vs Sharyland_LG - ProgressTimes