April 19, 2011 Softball La Joya v Sharyland eg - ProgressTimes